Main Avenue Elementary School

Skip to main content
Mobile Menu
| Login Search Twitter Instagram YouTube Facebook

COVID-19 Vaccine Educational Forum for Parents and Guardians of 6-8 Graders

For 6th-8th Grade Families

 

​​The Sierra Health Foundation, Kaiser Permanente, and Sacramento County Public Health are hosting an online COVID-19 Vaccine Educational Forum for Parents and Guardians on November 4 from 6pm to 7:30pm.  The focus of this session will be families with children ages 12 and up.  The session will also be recorded and made available for viewing online afterwards.  A session focusing on ages 5 to 11 is being planned for later this Fall. Interpreters for all of the languages listed below will also be included.  

 

ENGLISH

COVID-19 Vaccine Educational Forum for Parents and Guardians

Thursday, November 4 • 6 p.m. to 7:30 p.m.

Please join us for this special educational forum specifically for parents who have children 12 years of age or older.

Click Here to Access the Training on Zoom

Meeting ID: 160 508 0482 Passcode: 925670 Phone: (669) 254-5252

 

 

RUSSIAN

Образовательный форум по вакцинам от COVID-19 для родителей и опекунов

Четверг, 4 ноября с 18:00 до 19:30

Присоединяйтесь к нам на этом специальном образовательном форуме, предназначенном специально для родителей, имеющих детей в возрасте от 12 лет.

Нажмите здесь, чтобы получить доступ к тренингу в Zoom

Идентификатор встречи: 160 508 0482   Пароль для доступа: 925670

Телефон: (669) 254-5252

 

SPANISH

Foro educativo sobre vacuna de COVID-19 para padres y guardianes

Jueves, Noviembre 4 • de 6 p.m. a 7:30 p.m.

Acompáñenos en este foro educativo especial diseñado específicamente para padres con hijos de 12 años o más.

Haga clic aquí para ingresar a la capacitación por Zoom

ID de la Reunión: 160 508 0482 Contraseña: 925670

Teléfono: (669) 254-5252

 

HMONG

Lub Rooj Sib Tham Qhia Txog Tshuaj Tiv Thaiv Tus Kab Mob COVID-19 rau Cov Niam Txiv thiab Cov Neeg Saib Xyuas

Hnub Thursday, Lub Kaum Ib Hlis Ntuj Tim 4 • thaum  6 teev mus 7:30 teev tsaus ntuj

Thov koom nrog peb rau lub rooj sab laj kev kawm tshwj xeeb no rau cov niam txiv uas muaj me nyuam hnub nyoog 12 xyoos los sis loj dua.

Nyem Qhov No Txhawm Rau Nkag Mus Rau Kev Cob Qhia Hauv Zoom

Tus ID Rooj Sib Tham: 160 508 0482 Tus Zauv Nkag: 925670

Tus Xov Tooj: (669) 254-5252